VietnamAirlineGift VN

AirlineGift VN gift card

Buy AirlineGift VN giftcards / vouchers with Bitcoin (BTC), USDC, USDT (Tether), XLM (Stellar), Ethereum, Litecoin, Dai, Polygon (MATIC), Fantom (FTM), Avalanche (AVAX), Solana (SOL), Algorand (ALGO) and many other cryptocurrencies & stable coins

🇻🇳 This product may only work in Vietnam. Sales are final.

Details
Terms & Conditions

AirlineGift cung cấp thẻ quà tặng hàng không và rất nhiều đặt trước chuyến đi trực tuyến tốt nhất thế giới với lựa chọn độc đáo từ 450 Hãng hàng không để đặt chuyến bay hầu như đến khắp mọi nơi trên thế giới. AirlineGift cung cấp những thương hiệu du lịch nổi tiếng như Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, British Airways, Qantas, Air France, KLM, Southwest Airlines, Air Canada, Emirates, Etihad, Cathy Pacific, Singapore Airlines và hàng trăm đối tác du lịch tin cậy khác. AirlineGift cung cấp một tính năng độc đáo để tách các khoản thanh toán trực tuyến cho phép bạn sử dụng hai thẻ thanh toán để hoàn tất giao dịch mua bán của bạn và nhận phần thưởng du lịch ngay lập tức. AirlineGift offers the world’s best airlines gift card and online travel booking selection with a unique choice of 450 Airlines to book a flight to almost anywhere in the world. AirlineGift offers travel brands such as Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, British Airways, Qantas, Air France, KLM, Southwest Airlines, Air Canada, Emirates, Etihad, Cathay Pacific, Singapore Airlines and hundreds of other trusted travel partners. AirlineGift provides a unique feature of online split payments allowing you to use two payment cards to complete your purchase transaction with instant bonus travel rewards.

Website

https://airlinegift.com

Redemption Methods

Online

Redemption Instructions

Chỉ Đổi Thưởng (sử dụng) Trực Tuyến tại: http://airlinegift.com 1) Đăng ký một Tài Khoản tại http://tripgift.com sau đó bấm vào Book Trip | Đổi Thưởng. 2) Tìm kiếm, Đặt trước hoặc mua dựa trên nhu cầu sản phẩm của bạn. 3) Khi bạn đã có lựa chọn phù hợp nhất, hãy nhập chi tiết của những người có liên quan trong việc đặt trước hoặc giao dịch sản phẩm này. 4) Tiếp tục đến trang thanh toán và sao chép và dán mã thẻ eGift của bạn vào hộp mã thẻ eGift và bấm gửi, tiếp tục chấp thuận Điều khoản & Điều kiện (T&C) và bấm Order (Đặt) ngay để hoàn thành việc đặt trước & giao dịch của bạn, bạn sẽ nhanh chóng được xác nhận qua email. 5) Mỗi giao dịch được sử dụng tối đa 2 thẻ eGift, nếu giá trị giỏ hàng của bạn lớn hơn giá trị các thẻ eGift thì bạn có thể thanh toán khoản chênh lệch bằng thẻ Visa, MasterCard hoặc American Express. 6) Thẻ quà tặng AirlineGift có hạn sử dụng 12 tháng kể từ khi phát hành, ngoại trừ đối với các cư dân Bắc Mỹ thẻ quà tặng không có thời hạn. Thời hạn đối với Ai Len là 60 tháng và Úc & Đức là 36 tháng, theo quy định của pháp luật Quốc Gia & Tiểu Bang và bất kỳ giá trị hoàn còn lại bắt buộc đối với mỗi Quốc Gia & Tiểu Bang, để biết các yêu cầu đổi thưởng điều khoản và điều kiện đầy đủ về tiền tệ và nơi cư trú xin truy cập http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx. 7) Tất cả nội dung trang web, dịch vụ khách hàng, các thẻ và eVoucher sẽ bằng tiếng Anh. Các thẻ quà tặng & eVoucher không thể trao đổi hoặc hoàn tiền. 8) Để biết các câu trả lời nhanh và bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thẻ Quà Tặng và cách sử dụng tốt nhất, xin truy cập https://faqs.tripgift.com/. Redeem (use) Online Only at: http://airlinegift.com  1) Register an Account at http://airlinegift.com then click on Book Trip | Redeem.  2) Search, Book or purchase based on your product needs.  3) Once you have selected the options that best suit your needs, enter the details of the person  or all persons involved in the booking or product transaction .  4) Proceed to the check-out page and copy and paste your eGift card code into the Redeem  eGift card code box and click submit, proceed to agree to the T&Cs and click Order now to  complete your booking & transaction, you will shortly receive a confirmation via email.  5) A maximum of 2 eGift card codes are permitted per transaction, if your basket value exceeds the value of the eGift cards you may pay the difference by using Visa, MasterCard or American Express.  6) AirlineGift gift cards have a 12 months expiration from issuance, except for residents in North America gift cards do not expire. Ireland expiration is 60 months and Australia & Germany which is 36 months, subject to local State & Country law and any required residual refund value for each State & Country, for full terms and conditions on currency and country of residence redemption requirements please visit http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx. 7) All website content, customer service, tickets and eVouchers will be in English language. Gift cards & eVouchers cannot be exchanged or refunded.  8) For quick answers and any questions regarding Gift cards and best use, please visit https://faqs.tripgift.com/.

1) Mỗi giao dịch được sử dụng tối đa 2 thẻ eGift, nếu giá trị giỏ hàng của bạn lớn hơn giá trị các thẻ eGift thì bạn có thể thanh toán khoản chênh lệch bằng thẻ Visa, MasterCard hoặc American Express. 2) Thẻ quà tặng TripGift có hạn sử dụng 12 tháng kể từ khi phát hành, ngoại trừ đối với các cư dân Bắc Mỹ thẻ quà tặng không có thời hạn. Thời hạn đối với Ai Len là 60 tháng và Úc & Đức là 36 tháng, theo quy định của pháp luật Quốc Gia & Tiểu Bang và bất kỳ giá trị hoàn còn lại bắt buộc đối với mỗi Quốc Gia & Tiểu Bang, để biết các yêu cầu đổi thưởng điều khoản và điều kiện đầy đủ về tiền tệ và nơi cư trú xin truy cập http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx. 3) Tất cả nội dung trang web, dịch vụ khách hàng, các thẻ và eVoucher sẽ bằng tiếng Anh. Các thẻ quà tặng & eVoucher không thể trao đổi hoặc hoàn tiền. 4) Để biết các câu trả lời nhanh và bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thẻ Quà Tặng và cách sử dụng tốt nhất, xin truy cập https://faqs.tripgift.com/. 1) A maximum of 2 eGift card codes are permitted per transaction, if your basket value exceeds the value of the eGift cards you may pay the difference by using Visa, MasterCard or American Express.                 2) TripGift gift cards have a 12 months expiration from issuance, except for residents in North America gift cards do not expire. Ireland expiration is 60 months and Australia & Germany which is 36 months, subject to local State & Country law and any required residual refund value for each State & Country, for full terms and conditions on currency and country of residence redemption requirements please visit http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx.          3) All website content, customer service, tickets and eVouchers will be in English language. Gift cards & eVouchers cannot be exchanged or refunded.                 4) For quick answers and any questions regarding Gift cards and best use, please visit https://faqs.tripgift.com/.

Want to earn cashback?

Download our mobile app to get up to 10% cashback on giftcard purchases 🙌

Download The App
Bidali mobie app screenshot

How it works

1. Select a product
Choose the product and amount you want
2. Pay
Scan or enter the amount and address
3. Receive & Redeem
Products are emailed out after payment is confirmed

Spend Stablecoins

Are you earning stablecoins through staking, DeFi lending, or getting paid in stable coins?

Spend USDC.e (ETH Bridged on Polygon Network) - USDC.e
USDC.e (ETH Bridged on Polygon Network)
USDC.e
Spend Mountain Protocol USD - USDM
Mountain Protocol USD
USDM
Spend Celo Dollar - cUSD
Celo Dollar
cUSD
Spend Celo Euro - cEUR
Celo Euro
cEUR

Looking for a good way to spend cryptocurrency?

Buy gift cards, vouchers, mobile data and airtime with Bitcoin, USDT (Tether), Ethereum, Litecoin, and many more currencies from wallets like Coinomi, Valora, MetaMask, Evercoin, Enjin, Mycelium, MyEtherWallet, Jaxx, Trust Wallet, imToken, Coinbase Wallet and more.

Pay with Bitcoin, Pay with USDT, Ethereum, Litecoin and many other coins / tokens