PhilippinesTripGift PH

TripGift PH gift card

Buy TripGift PH giftcards / vouchers with Bitcoin (BTC), USDC, USDT (Tether), XLM (Stellar), Ethereum, Litecoin, Dai, Polygon (MATIC), Fantom (FTM), Avalanche (AVAX), Solana (SOL), Algorand (ALGO) and many other cryptocurrencies & stable coins

ūüáĶūüá≠ This product may only work in Philippines. Sales are final.

Details
Terms & Conditions

Nag-aalok ang TripGift¬ģ ng lahat ng mga kailangan upang makapag-book nang lokal o internasyunal na paglalakbay nang online sa lampas 1.5 milyon na paglalakbay karanasan at digital media, na may kakaibang pagpipilian ng: 450 Mga airline | 750,000 Hotel, Villa & Apartment | 20,000 Mga Package Tour | 500 Car Rental Brand Provider | + Digital Media content (200+ eLanguage & Learning mga kurso) na lahat ay may isang Gift card na maaari mong magamit upang mag-book o agarang bumili nang online at gamit ang iyong mobile device. Naglalaan ang TripGift¬ģ ng kakaibang tampok ng online split payment na nagpapahintulot sa iyong gamitin ang dalawang kard sa pagbayad sa kumpletuhin ang iyong transaksyon sa pagbili na may instant bonus na gantimpala sa paglalakbay. Mag-book sa tripgift.com gamit ang mga kilalang pangalan sa pagbyahe tulad ng Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, British Airways, Southwest Airlines, Air Canada, Qantas, Emirates, Cathay Pacific, Marriott, Hyatt, IHG, Hilton, Enterprise, Hertz, Sixt, Budget at Libo-libong pinagkakatiwalaang pangalan sa paglakbay. TripGift¬ģ offers everything needed to book local or international travel online with over 1.5 million travel experiences and digital media, with a unique choice of: 450 Airlines | 750,000 Hotels, Villas & Apartments | 20,000 Package Tours | 500 Car Rental Brand Providers | + Digital Media content (200+ eLanguage & Learning courses) all with one Gift card which you can use to book or purchase instantly online and using your mobile device. TripGift¬ģ provides a unique feature of online split payments allowing you to use two payment cards to complete your purchase transaction with instant bonus travel rewards. Book on tripgift.com with travel brands such as Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, British Airways, Southwest Airlines, Air Canada, Qantas, Emirates, Cathay Pacific, Marriott, Hyatt, IHG, Hilton, Enterprise, Hertz, Sixt, Budget and Thousands of trusted travel brands.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†

Website

https://www.tripgift.com

Redemption Methods

Online

Redemption Instructions

Mga Panuto sa Redempsyon. Mangyaring basahin ang info sa ibaba para sa mga panuto kung paano i-redeem ang iyong Gift card. Redeem (gamitin) nang Online Lamang sa: http://tripgift.com  1) Magrehistro ng Account sa http://tripgift.com at matapos ay i-klik ang Book Trip | Redeem 2) Mag-search, Bag-book o bumili batay sa iyong mga pangangailangan sa produkto. 3) Matapos mong piliin ang mga opsyon na pinakamainam para sa iyong pangangailangan, ilagay ang mga detalye ng tao o lahat ng mga tao na kasama sa pag-book o transaksyon ng produkto 4) Magtuloy sa check-out page at kopyahin at i-paste ang iyong eGift card na code sa Redeem eGift card code box at i-klik ang submit, magtungo sa pagsang-ayon sa mga T&C at i-klik ang Order now upang makumpleto ang iyong pag-book & transaksyon, agaran kang makatatanggap ng kompirmasyon gamit ang email. Redemption Instructions. Please read info below for instructions on how to redeem your Gift card.                 Redeem (use) Online Only at: http://tripgift.com                  1) Register an Account at http://tripgift.com then click on Book Trip | Redeem                 2) Search, Book or purchase based on your product needs.                 3) Once you have selected the options that best suit your needs, enter the details of the person                 or all persons involved in the booking or product transaction                 4) Proceed to the check-out page and copy and paste your eGift card code into the Redeem                 eGift card code box and click submit, proceed to agree to the T&Cs and click Order now to                 complete your booking & transaction, you will shortly receive a confirmation via email.                

1. Ang mga kard ng regalo ay maaari lamang mailapat sa isang BAGONG indibidwal na pagpapareserba na ginawa sa lokal na pera ng mga naninirahan sa bahay. 2. Ang mga kard ng regalo ay walang bisa kung saan ipinagbabawal, kung ginamit para sa mapanlinlang o iligal na layunin o pinaghihigpitan ng batas at kung ipinagbibili ng cash o iba pang pagsasaalang-alang at kung ginamit ng mga hindi lokal na pera na naka-domicile ng mga residente 3. Pinapayagan ang pinakamaraming 2 eGift card code kada transaksyon, kung ang iyong halaga ng basket ay lampas sa halaga ng mga eGift card maaari mong bayaran ang kulang gamit ang Visa, MasterCard o American Express. 4. Ang mga TripGift gift card ay mayroong 12 buwan na expiration mula sa pag-issue, maliban para sa mga residente sa North America na kung saan ang mga gift card ay hindi nawawalan ng bisa. Ang expiration sa Ireland ay 60 buwan at 36 na buwan para sa Australia & Germany, sakop ng mga batas ng lokal na estado & Bansa at ang anumang kinakailangang residual refund value para sa bawat Estado & Bansa, para sa buong temino at kondisyon sa salapi at bayan na tirahan na mga pangangailangan sa redemption mangyaring bumisita sa http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx 5. Ang lahat ng mga laman ng website, customer service, tiket at eVouchers ay nakasulat sa wikang Ingles. Hindi maaaring ipalit o ma-refund ang mga Gift card & eVoucher. 6. Para sa mabilis na tugon at anumang katanungan tungkol sa mga Gift card at pinakamagandang paggamit, mangyaring bisitahin ang https://faqs.tripgift.com/ 1. Gift cards can only be applied to a NEW individual reservation made in the local currency by domiciled residents. 2. Gift cards shall be void where prohibited, if used for fraudulent or illegal purposes or restricted by law and if sold for cash or other consideration and if used by non-local currency domiciled residents. 3. A maximum of 2 eGift card codes are permitted per transaction, if your basket value exceeds the value of the eGift cards you may pay the difference by using Visa, MasterCard or American Express.                 4. TripGift gift cards have a 12 months expiration from issuance, except for residents in North America gift cards do not expire. Ireland expiration is 60 months and Australia & Germany which is 36 months, subject to local State & Country law and any required residual refund value for each State & Country, for full terms and conditions on currency and country of residence redemption requirements please visit http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx                 5. All website content, customer service, tickets and eVouchers will be in English language. Gift cards & eVouchers cannot be exchanged or refunded.                 6. For quick answers and any questions regarding Gift cards and best use, please visit https://faqs.tripgift.com/                    

Want to earn cashback?

Download our mobile app to get up to 10% cashback on giftcard purchases ūüôĆ

Download The App
Bidali mobie app screenshot

How it works

1. Select a product
Choose the product and amount you want
2. Pay
Scan or enter the amount and address
3. Receive & Redeem
Products are emailed out after payment is confirmed

Spend Stablecoins

Are you earning stablecoins through staking, DeFi lending, or getting paid in stable coins?

Spend USDC.e (ETH Bridged on Polygon Network) - USDC.e
USDC.e (ETH Bridged on Polygon Network)
USDC.e
Spend Mountain Protocol USD - USDM
Mountain Protocol USD
USDM
Spend Celo Dollar - cUSD
Celo Dollar
cUSD
Spend Celo Euro - cEUR
Celo Euro
cEUR

Looking for a good way to spend cryptocurrency?

Buy gift cards, vouchers, mobile data and airtime with Bitcoin, USDT (Tether), Ethereum, Litecoin, and many more currencies from wallets like Coinomi, Valora, MetaMask, Evercoin, Enjin, Mycelium, MyEtherWallet, Jaxx, Trust Wallet, imToken, Coinbase Wallet and more.

Pay with Bitcoin, Pay with USDT, Ethereum, Litecoin and many other coins / tokens